Allmänna försäljningsvillkor

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Syftet med dessa allmänna villkor (nedan kallade ”GTCS”) är att definiera de principer på grundval av vilka försäljningen och/eller, individuellt, ”Entreprenören” kommer att genomföras till beställare som driver en affärsverksamhet och inte är konsumenter (hädanefter gemensamt kallade ”Entreprenörerna” eller, individuellt, ”Entreprenören”) eller leverans av föremål (nedan kallade ”varor”) som erbjuds till försäljning av ADJATECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa med säte i Poznań, kod 60-359, ul. Zbąszyńska 22a, införd i registret över företagare i det nationella domstolsregistret som förs av tingsrätten i Poznań, Nowe Miasto och Wilda i Poznań, 8:e handelsavdelningen, under nummer: 0000552475, EU VAT-nummer: PL 7792430210 (som hänvisas till nedan). ”ADJATECH”). ADJATECH och entreprenören/entreprenörerna kallas nedan gemensamt för ”Parterna”. Detaljerade regler i detta avseende kommer att anges av ADJATECH i erbjudandet (hädanefter kallat ”Erbjudandet”).

§ 1 (Ämnet för de allmänna försäljningsvillkoren)
1. Enligt de Allmänna Villkoren och på de däri angivna villkoren åtar sig ADJATECH att sälja och/eller leverera de Varor som anges i Erbjudandet till Entreprenören, inom den tid och till det pris som anges däri, och Entreprenören förbinder sig att samla in beställda varor och betala det förfallna priset.
2. Tidsfristerna för leverans av Varorna, villkoren för individuella leveranser och fordringar på ADJATECH i detta avseende kommer varje gång att specificeras i Erbjudandet.
3. Leverans (hämtning) av Varorna kommer att ske på det datum som anges i Erbjudandet. Vid försening av leverans (upphämtning) av Varorna av skäl som kan hänföras till Entreprenören är Entreprenören skyldig att betala ADJATECH den avtalsavgift som avses i 5 § §. 1 bokstav b Allmänna villkor.
4. Varorna är föremål för det nettopris som anges i Erbjudandet, plus moms.

§ 2 (Erbjudande)
Erbjudandet ska förstås som ett erbjudande som ADJATECH lämnat till Leverantören för Varorna, inklusive särskilt: Varans typ, enhetspriset, Erbjudandets giltighetstid, betalningsfristen och reglerna för transport av Varorna enligt till Incoterms 2010-reglerna som specificeras varje gång i Erbjudandet.
3 § (Entreprenörens skyldigheter)
Genom att acceptera villkoren i Erbjudandet accepterar Leverantören även de Allmänna Villkoren och förbinder sig att:
a) strikt upprätthålla affärshemligheter, vilket särskilt bör förstås som information om innehållet i Erbjudandet, ADJATECHs organisationsstruktur, reglerna för finansiella uppgörelser som gäller mellan Parterna och andra frågor relaterade till produktion och distribution av varor som görs tillgängliga till entreprenören, som inte tidigare har offentliggjorts,
b) avstå från alla handlingar som skulle kunna påverka bilden av ADJATECH negativt,
c) att hämta de beställda varorna och betala priset i tid,
d) omedelbart informera ADJATECH om eventuella omständigheter som har eller kan påverka det korrekta utförandet av Ordern.

§ 4 (Utförande av erbjudanden från ADJATECH och insamling av varor)
1. Eventuell implementering av Erbjudanden från ADJATECH kommer endast att ske om Leverantören under Erbjudandets giltighetstid skickar till ADJATECH via e-post, fax eller personligen levererar till ADJATECHs huvudkontor en order undertecknad av en vederbörligen auktoriserad person som innehåller symbolerna för de beställda varorna, formen på förpackningen och det föreslagna leveransdatumet.
2. Efter det att ADJATECH har tagit emot beställningen kommer ADJATECH att besluta om godkännande av beställningen ska bekräftas för utförande genom att skicka lämplig bekräftelse till entreprenören (hädanefter kallad ”orderbekräftelsen”) per fax eller till den e-postadress som anges i ordningen. ADJATECHs vägran att acceptera en given order för utförande kräver ingen motivering.
3. I en situation där Erbjudandet stipulerar att ett eventuellt utförande av Ordern kräver en förskottsbetalning på 100 % av orderns bruttopris (hädanefter kallad ”Förskottsbetalningen”), verkställandet av denna Order – efter att ha skickat Orderbekräftelse till Entreprenören – sker endast i det fall då Leverantören betalar Förskottsbetalningen inom den tid som anges på den faktura som levereras till Entreprenören tillsammans med Orderbekräftelsen. Underlåtenhet att betala Förskottsbetalningen inom den tid som anges på fakturan innebär att Beställningen anses vara ogiltig. Om Förskottsbetalningen sker efter den på fakturan angivna tidsfristen kommer ADJATECH att bedöma om genomförandet av Ordern är möjligt och om möjligt kommer det att ange ett nytt leveransdatum till Entreprenören.
4. Om ADJATECH inkluderar ändringar av Erbjudandet i Orderbekräftelsen, är Leverantören skyldig att godkänna dessa ändringar inom den tidsfrist som anges i Orderbekräftelsen. Bristande samtycke från entreprenören till ovanstående. ändringar (eller utebliven respons i detta avseende inom ovan nämnda tidsfrist) innebär att Ordern anses vara ogiltig. Entreprenörens samtycke till ovanstående ändringar innebär att Erbjudandet ska förstås som det ursprungliga erbjudandet tillsammans med de ändringar som anges i Orderbekräftelsen, accepterad av Leverantören.
5. Varorna som beställs av entreprenören kommer att tillverkas i enlighet med den tekniska dokumentation som ADJATECH innehar (tekniska specifikationer etc.). Allt

dvs ADJATECH-varor tillverkas i enlighet med kvalitetssystemet utvecklat av ADJATECH.
6. Varje beställning görs med reservation för att ADJATECH inte känner till syftet med varorna, vilket ADJATECH härmed förklarar. Beställningen kommer att utföras i enlighet med riktlinjerna från entreprenören, som på eget och under eget ansvar bestämmer de tekniska parametrarna för varorna, med beaktande av alla viktiga aspekter av deras produktion och användning, särskilt den förväntade tekniska varornas hållbarhet.
7. Leveranser av varor sker med utgångspunkt i Incoterms 2010-regler som anges i Erbjudandet, om inte Parterna beslutar annat, med förbehåll för pkt. 8 nedan.
8. Oavsett valet av en given Incoterms 2010-regel, när lossningen av Varorna börjar, övergår risken för skada eller förlust av Varorna till Leverantören.
9. Entreprenören är skyldig att hämta varorna och lossa dem på bestämmelseorten på leveransdagen. Vid leverans (transport) utförd av ADJATECH är Entreprenören skyldig att lossa bilen med Godset inom 2 timmar från det att bilen anlänt till destinationen. Om Entreprenören inte lossar inom ovan angiven tid, ska han stå för kostnaderna för fordonets stillestånd enligt transportörens taxa. Entreprenören har rätt att, med ADJATECHs och transportörens samtycke, ange ytterligare en alternativ plats för lossning av bilen. Eventuella ytterligare kostnader relaterade till leverans av varorna till en alternativ lossningsplats ska bäras av entreprenören.
10. Leveransen av varorna kommer att bekräftas av entreprenören (eller personer som är auktoriserade av honom) i leveransdokumenten som lämnas in av ADJATECH.
11. Om inte annat uttryckligen överenskommits, avses med personer som är bemyndigade av Leverantören att bekräfta leveransen av Varorna i leveransdokumenten föraren och andra personer som infinner sig på ADJATECHs huvudkontor för att hämta varorna eller – vid hämtning kl. annan plats än ADJATECHs huvudkontor – aktiva personer på leveransstället Leverantören är skyldig att i förväg informera ADJATECH om personer som är behöriga att ta emot och bekräfta en given leverans av Varor. I ett sådant fall kommer auktoriserade personer att vara skyldiga att bekräfta sin identitet på varje begäran från ADJATECH-representanter som faktiskt levererar varorna, särskilt genom att uppvisa lämpliga dokument med ett foto. I händelse av tvivel om identiteten på auktoriserade personer, vilket särskilt bör förstås som deras brist på eller vägran att visa upp lämpliga dokument, kommer ADJATECH-representanter att ha rätt att vägra att lämna ut varorna till dem. ADJATECHs vägran att släppa varorna i enlighet med ovanstående skäl kommer att vara liktydigt med Leverantörens dröjsmål med att hämta ut Varorna, vartill 5 § § 1 bokstav b Allmänna villkor.

5 § (Entreprenörens ansvar)
1. Entreprenören kommer att vara skyldig att betala ADJATECH en avtalsavgift:
a) i händelse av återkallelse från beställningen utförd av ADJATECH – till ett belopp av 100 % av beställningens bruttopris,
b) i händelse av en försening av leverantörens mottagande av varorna – till ett belopp av 5,0 % av beställningens bruttopris för varje dag av försening,
c) i händelse av avslöjande till en obehörig tredje part av information som utgör en affärshemlighet i den mening som avses i de allmänna villkoren – för varje överträdelse – till ett belopp av:
– 1 000 000,00 PLN (en miljon zloty) – i förhållande till entreprenörer med vilka ADJATECH genererade årliga intäkter under året före det år då ADJATECH fick kännedom om denna överträdelse, till ett belopp som översteg PLN 500 000,00 brutto;
– PLN 100 000,00 (hundratusen zloty) – i förhållande till andra entreprenörer.
2. ADJATECH förbehåller sig rätten att kräva ersättning som överstiger beloppet för de reserverade avtalsavgifterna.

§ 6 (Faktura och betalningar)
1. Priset som anges i Erbjudandet inkluderar kostnaden för förpackning.
2. Fakturor kommer att utfärdas av ADJATECH i polsk valuta (i polska zloty) eller i euro.
3. Priser som uttrycks i Erbjudandet i euro kan på fakturan konverteras till polsk valuta (PLN) baserat på försäljningskursen för utländska valutor från Polens centralbank, tabell C, på dagen för utfärdandet av en given faktura.
4. ADJATECH förbehåller sig rätten att ändra värdet på Erbjudandet (och följaktligen Ordern) vid förändringar i skattesatser, i synnerhet ändringar i momssatsen.
5. Fakturor kommer att levereras till Leverantören tillsammans med leverans (inhämtning) av Varorna som de hänför sig till, eller skickas till Leverantören tillsammans med Orderbekräftelsen, om det är nödvändigt för att göra en Förskottsbetalning. Entreprenören samtycker till att ta emot fakturor elektroniskt till den e-postadress som Uppdragstagaren uppger.
6. Betalning av de belopp som omfattas av fakturan kommer att göras genom överföring, inom den tidsfrist som anges i Erbjudandet, till det ADJATECH bankkonto som anges på den levererade fakturan, om inte en annan (kortare eller längre) betalningsfrist anges på fakturan .
7. Äganderätten till de levererade Varorna övergår till Leverantören först när Leverantören betalar alla belopp som förfaller till ADJATECH.
8. Vid beslag från tredje part (beslag, pantsättning, retentionsrätt

etc.) Entreprenören är skyldig att uppmärksamma att Varorna är föremål för äganderättsförbehåll.

7 § (klagomålsförfarande)
1. Allmänna bestämmelser
1) Alla klagomål om varorna kommer att göras baserat på bestämmelserna i de allmänna villkoren.
2) I de allmänna försäljningsvillkoren avses med reklamation entreprenörens anspråk enligt garantin för fysiska defekter på föremål (varor) köpta hos ADJATECH (särskilt gjutgods, gummiprodukter och gummibelagda metallaxlar och rullar). Ett klagomål som tolkas på detta sätt kallas hädanefter ”Klagomål” eller, tillsammans, ”Klagomål”.
3) Om ADJATECH erkänner Klagomålet som berättigat, fattar ADJATECH ensidigt ett beslut, bindande för Motparten, om valet av den typ av anspråk som Motparten kommer att ha rätt till i detta avseende. I reklamationen kan entreprenören ange vilken typ av reklamation som avses i föregående mening, men denna indikation är inte bindande för ADJATECH.
4) De krav som avses i punkt 3 ovan är reparation av varorna, prisavdrag (rabatt) eller utbyte av varorna mot felfria.
5) ADJATECH kommer först, om klagomålet anses berättigat, att reparera de klagade varorna.
6) ADJATECH är skyldigt att pröva reklamationens giltighet, samt att informera Entreprenören om fattat beslut och sättet för genomförandet.
7) I avsaknad av ett skriftligt meddelande från entreprenören vid tidpunkten för slutförandet av leveransen av varorna i leveransdokumentationen (eller i dokumentationen för mottagandet av varorna) angående de levererade (mottagna) varorna med avseende på deras kvantitet och typ ska Parterna anse att leveransen (acceptansen) har skett vederbörligen av ADJATECH i detta avseende.
8) ADJATECHs ansvar under garantin för juridiska defekter av varor (varor) är uteslutet.
2. Grundläggande villkor för klagomålsförfarandet
1) Klagomålet ska endast lämnas in av entreprenören via reklamationsformuläret som finns på ADJATECHs webbplats: www.adjatech.pl. Det ifyllda reklamationsformuläret ska skickas via e-post till: biuro@adjatech.pl.
2) Ett klagomål anses vara fullständigt när ADJATECHs försäljningssupportavdelning erhåller från entreprenören ett korrekt och läsligt ifyllt reklamationsformulär och nödvändigt material, inklusive: foton.
3) Bilder angående klagomålet ska bifogas i följande format: file_name.jpg till e-postmeddelandet där klagomålsformuläret skickas.
4) Exempel på anmälan om klagomål ska skickas till följande adress:
Adjatech Sp. Zoo. Sp. k.
gata Gnieźnieńska 26-28, Janikowo
62-006 Kobylnica
med nödvändig notering: Säljsupportavdelning.
Försändelsen måste innehålla följande information:
5) Alla kostnader relaterade till prövningen av ett omotiverat klagomål ska bäras av entreprenören.
6) ADJATECH förbinder sig att svara på klagomålet inom 40 dagar från det datum då ett fullständigt klagomål lämnats av entreprenören.
3. Regler för leverans av de klagade Varorna och deras reparation eller ersättning med en defektfri
1) Om ADJATECH erkänner att klagomålet är berättigat, får leveransen av de klagade varorna från leverantören till ADJATECH endast ske efter att ha erhållit samtycke för dess leverans från ADJATECHs försäljningssupportavdelning.
2) Leverantören är skyldig att skicka de klagade Varorna inom 7 dagar efter att ha erhållit samtycke för leverans från ADJATECHs försäljningssupportavdelning.
3) Efter att ha erhållit det samtycke som avses i punkt 1 ovan, ska de klagade varorna skickas till följande adress:
Adjatech Sp. Zoo. Sp. k.
gata Gnieźnieńska 26-28 Janikowo
62-006 Kobylnica
med erforderlig notering: Reklamationsretur.
Försändelsen måste innehålla följande information: t Varan som det klagas på.
4) Kostnaderna och riskerna i samband med att skicka de klagade Varorna bärs av Leverantören. De reklamerade Varorna måste levereras till ADJATECH, ordentligt säkrade under transporten för att utesluta möjligheten till ett defekt på grund av orsaker som kan hänföras till Leverantören eller transportören.
5) ADJATECHs försäljningssupportavdelning kontrollerar varje gång riktigheten av de inlämnade reklamationsvarorna med uppgifterna i reklamationsformuläret. Eventuella kostnader till följd av avvikelser mellan de klagade Varorna och uppgifterna från reklamationsformuläret ska bäras av Avtalsparten.
6) Efter att ADJATECH har utfört en positiv verifiering av de inlämnade Varorna som avses i punkt 5 ovan, kommer ADJATECH att skicka Varorna fria från defekter till Entreprenören (som ett resultat av reparation eller utbyte) inom en individuellt bestämd period från datumet för mottagande av de varor som klagas över.
4. Kontakt
Om du har några frågor eller tvivel angående hanteringen av klagomål, vänligen kontakta ADJATECHs försäljningssupportavdelning, tel + 48 61 662 43 37, e-post: biuro@adjatech.pl.

§ 8 (Villkor i de allmänna försäljningsvillkoren)
De allmänna villkoren gäller för alla beställningar som lämnats av entreprenörer till ADJATECH från 1 januari 2016.

9 § (Frälsningsklausul)
Om någon av bestämmelserna i de allmänna villkoren j

est, blir eller bedöms vara ogiltigt eller ineffektivt, påverkar detta inte giltigheten eller effektiviteten av de återstående bestämmelserna i de allmänna villkoren. I ett sådant fall är parterna skyldiga att ersätta de ineffektiva eller ogiltiga bestämmelserna i de allmänna villkoren med sådana bestämmelser i avtalet mellan dem som bäst motsvarar de avsedda syftena med de allmänna villkoren.

10 § (Slutbestämmelser)
1. Polsk lag är tillämplig på de allmänna villkoren, såväl som för att lösa eventuella tvister som uppstår från försäljnings- och/eller leveransavtal som ingåtts med entreprenörerna. Först och främst, i frågor som inte regleras i de allmänna villkoren, ska bestämmelserna i civillagen tillämpas.
2. Eventuella tvister som uppstår från försäljnings- och/eller leveransavtal kommer att lösas av en behörig domstol baserad i Poznań; om tingsrätten är behörig kommer det att vara tingsrätten Poznań – Stare Miasto i Poznań.
3. Bestämmelserna i Förenta Nationernas konvention om avtal om internationella försäljningar av varor av den 11 april 1980 (Journal of Laws of 1997, No. 45, punkt 286, med ändringar) gäller inte för försäljnings- och/eller leveransavtal.
4. Vardera parten kommer omedelbart att informera den andra parten om varje ändring av personer som är behöriga att samla in varorna, lämna in och underteckna deklarationer för partens räkning och ändra adressuppgifterna, under förutsättning att i avsaknad av ett sådant meddelande, de deklarationer som lämnats av tidigare auktoriserade personer och levererade till aktuella dataadresser kommer att erkännas som korrekt inlämnade respektive levererade.