Allmänna försäljningsvillkor

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Formålet med disse generelle vilkår og betingelser (herefter benævnt “GTCS”) er at definere de principper, på grundlag af hvilke salget og/eller individuelt “Entreprenøren” vil blive udført til bestillere, der driver en forretningsaktivitet og ikke er forbrugere (herefter samlet benævnt “Entreprenørerne” eller individuelt “Entreprenøren”) eller levering af varer (herefter benævnt “Varer”), der udbydes til salg af ADJATECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa med hjemsted i Poznań, kode 60-359, ul. Zbąszyńska 22a, optaget i registret over iværksættere i National Court Register, der føres af District Court i Poznań, Nowe Miasto og Wilda i Poznań, 8th Commercial Division, under nummeret: 0000552475, EU-momsnummer: PL 7792430210 (som herefter henvist til “ADJATECH”). ADJATECH og entreprenøren/entreprenørerne omtales i det følgende i fællesskab som “Parterne”. Detaljerede regler i denne henseende vil blive angivet af ADJATECH i tilbuddet (herefter benævnt “Tilbuddet”).

§ 1 (Genstand for de almindelige salgsbetingelser)
1. I henhold til de generelle vilkår og betingelser og på de deri angivne vilkår forpligter ADJATECH sig til at sælge og/eller levere de i tilbuddet angivne varer til entreprenøren inden for den tid og til den pris, der er angivet deri, og entreprenøren forpligter sig til at afhente bestilte varer og betale den skyldige pris.
2. Fristerne for levering af Varerne, betingelserne for individuelle leverancer og de tilgodehavender, der i denne henseende tilkommer ADJATECH, vil hver gang være specificeret i Tilbuddet.
3. Levering (afhentning) af Varerne vil finde sted på den dato, der er angivet i Tilbuddet. I tilfælde af forsinkelse i leveringen (afhentningen) af varerne af årsager, der kan henføres til entreprenøren, er entreprenøren forpligtet til at betale ADJATECH den i § 5 pkt. 1 bogstav b Generelle vilkår og betingelser.
4. Varerne er underlagt den nettopris, der er angivet i Tilbuddet, plus moms.

§ 2 (Tilbud)
Tilbuddet skal forstås som et tilbud afgivet af ADJATECH til Leverandøren på Varerne, herunder især: Varens art, enhedsprisen, Tilbuddets gyldighedsperiode, betalingsfristen og reglerne for transport af Varerne iht. til Incoterms 2010-reglerne angivet hver gang i Tilbuddet.


§ 3 (Entreprenørens forpligtelser)
Ved at acceptere vilkårene i Tilbuddet accepterer entreprenøren også de generelle vilkår og betingelser og forpligter sig til at:
a) strengt opretholde forretningshemmelighed, hvilket især skal forstås som oplysninger om indholdet af tilbuddet, ADJATECHs organisationsstruktur, reglerne for finansielle afregninger gældende mellem parterne og andre spørgsmål i forbindelse med produktion og distribution af varer, der stilles til rådighed til entreprenøren, ikke tidligere offentliggjort,
b) afstå fra enhver handling, der kan påvirke ADJATECHs image negativt,
c) at afhente de bestilte varer og betale prisen til tiden,
d) straks informere ADJATECH om eventuelle omstændigheder, der har eller kan påvirke den korrekte udførelse af Ordren.

§ 4 (udførelse af tilbud fra ADJATECH og afhentning af varer)
1. Eventuel implementering af Tilbud fra ADJATECH vil kun finde sted, hvis Leverandøren i Tilbuddets gyldighedsperiode sender ADJATECH via e-mail, fax eller personligt til ADJATECH’s hovedkvarter en ordre underskrevet af en behørigt autoriseret person indeholdende symbolerne på de bestilte varer, emballagens form og den foreslåede leveringsdato.
2. Efter ADJATECH har modtaget ordren, vil ADJATECH beslutte, om der skal bekræftes accept af ordren til udførelse ved at sende den relevante bekræftelse til entreprenøren (herefter benævnt “ordrebekræftelsen”) pr. fax eller til den e-mailadresse, der er angivet i rækkefølgen. ADJATECHs afvisning af at acceptere en given ordre til udførelse kræver ingen begrundelse.
3. I en situation, hvor Tilbuddet forudsætter, at den mulige udførelse af Ordren kræver en forudgående forudbetaling på 100 % af Ordrens bruttopris (herefter benævnt “Forudbetalingen”), udføres denne Ordre – efter afsendelse af Ordrebekræftelse til entreprenøren – vil kun finde sted i det tilfælde, hvor entreprenøren betaler Forudbetalingen inden for den tid, der er angivet på fakturaen leveret til entreprenøren sammen med ordrebekræftelsen. Manglende betaling af Forudbetalingen inden for den tid, der er angivet på fakturaen, betyder, at Ordren anses for ugyldig. Såfremt Forudbetalingen sker efter den på fakturaen angivne frist, vil ADJATECH vurdere, om udførelse af Ordren er mulig, og om muligt angive en ny leveringsdato til Entreprenøren.
4. Såfremt ADJATECH medtager ændringer af Tilbuddet i Ordrebekræftelsen, er Leverandøren forpligtet til at godkende disse ændringer inden for den i Ordrebekræftelsen angivne frist. Manglende samtykke fra entreprenøren til ovennævnte. ændringer (eller manglende svar i denne henseende inden for ovennævnte frist) betyder, at Ordren anses for ugyldig. Entreprenørens samtykke til ovennævnte ændringer betyder, at Tilbuddet skal forstås som det oprindelige tilbud sammen med de ændringer, der er angivet i Ordrebekræftelsen, accepteret af Leverandøren.
5. Varerne bestilt af entreprenøren vil blive fremstillet i overensstemmelse med den teknologiske dokumentation, som ADJATECH ligger inde med (tekniske specifikationer osv.). Alt

dvs. ADJATECH varer fremstilles i overensstemmelse med kvalitetssystemet udviklet af ADJATECH.
6. Hver ordre afgives med det forbehold, at ADJATECH ikke kender formålet med varerne, hvilket ADJATECH hermed erklærer. Ordren vil blive udført i overensstemmelse med retningslinjerne fra entreprenøren, som på eget og på eget ansvar bestemmer de tekniske parametre for varerne under hensyntagen til alle vigtige aspekter af deres produktion og brug, især de forventede tekniske varens holdbarhed.
7. Levering af varer sker på baggrund af Incoterms 2010 regler specificeret i Tilbuddet, medmindre Parterne beslutter andet, jf. pkt. 8 nedenfor.
8. Uanset valget af en given Incoterms 2010 regel, når aflæsningen af ​​varerne begynder, overgår risikoen for beskadigelse eller tab af varerne til kontrahenten.
9. Entreprenøren er forpligtet til at afhente Varerne og losse dem på bestemmelsesstedet på leveringsdagen. Ved levering (transport) udført af ADJATECH, er Entreprenøren forpligtet til at aflæsse bilen med Varerne inden for 2 timer fra det øjeblik, bilen ankommer til bestemmelsesstedet. Hvis entreprenøren ikke aflæsser inden for ovennævnte tid, skal han afholde omkostningerne ved nedetid for køretøjet efter transportørens takst. Entreprenøren har ret til, med samtykke fra ADJATECH og transportøren, at angive et yderligere, alternativt sted for aflæsning af bilen. Eventuelle yderligere omkostninger i forbindelse med levering af varerne til et alternativt aflæsningssted afholdes af kontrahenten.
10. Leveringen af ​​varerne vil blive bekræftet af entreprenøren (eller personer bemyndiget af denne) i leveringsdokumenterne indsendt af ADJATECH.
11. Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, forstås ved personer, der er bemyndiget af entreprenøren til at bekræfte leveringen af ​​varerne i leveringsdokumenterne, chaufføren og andre personer, der møder op på ADJATECHs hovedkvarter for at afhente varerne eller – i tilfælde af afhentning kl. et andet sted end ADJATECHs hovedkvarter – aktive personer på leveringsstedet Leverandøren er forpligtet til på forhånd at informere ADJATECH om personer, der er bemyndiget til at modtage og bekræfte en given levering af Varer. I et sådant tilfælde vil autoriserede personer være forpligtet til at bekræfte deres identitet på hver anmodning fra ADJATECH-repræsentanter, der rent faktisk leverer varerne, især ved at fremvise passende dokumenter med et foto. I tilfælde af tvivl om autoriserede personers identitet, hvilket især skal forstås som deres manglende eller afvisning af at fremlægge passende dokumenter, vil ADJATECH-repræsentanter være berettiget til at nægte at frigive varerne til dem. ADJATECHs afvisning af at frigive varerne i henhold til ovenstående årsager vil være ensbetydende med entreprenørens forsinkelse med afhentning af varerne, hvortil § 5 pkt. 1 bogstav b Generelle vilkår og betingelser.

§ 5 (Entreprenørens ansvar)
1. Entreprenøren er forpligtet til at betale ADJATECH en kontraktmæssig bod:
a) i tilfælde af tilbagetrækning fra ordren udført af ADJATECH – til et beløb på 100 % af ordrens bruttopris,
b) i tilfælde af forsinkelse i kontrahentens modtagelse af varerne – med et beløb på 5,0 % af ordrens bruttopris for hver dag med forsinkelse,
c) i tilfælde af videregivelse til en uautoriseret tredjepart af oplysninger, der udgør en forretningshemmelighed i de generelle vilkår og betingelser – for hver overtrædelse – i størrelsesordenen:
– PLN 1.000.000,00 (en million zloty) – i forhold til entreprenører, med hvem ADJATECH genererede årlige indtægter i året forud for det år, hvor ADJATECH fik kendskab til denne krænkelse, til et beløb på over PLN 500.000,00 brutto;
– PLN 100.000,00 (et hundrede tusinde zloty) – i forhold til andre entreprenører.
2. ADJATECH forbeholder sig retten til at kræve erstatning, der overstiger beløbet for de reserverede kontraktlige bøder.

§ 6 (Faktura og betalinger)
1. Prisen angivet i Tilbuddet inkluderer omkostninger til emballering.
2. Fakturaer vil blive udstedt af ADJATECH i polsk valuta (i polske zloty) eller i euro.
3. Priser udtrykt i Tilbuddet i Euro kan konverteres på fakturaen til polsk valuta (PLN) baseret på salgskursen for udenlandsk valuta i Polens nationalbank, tabel C, på datoen for udstedelse af en given faktura.
4. ADJATECH forbeholder sig retten til at ændre værdien af ​​Tilbuddet (og som følge heraf Ordren) i tilfælde af ændringer i afgiftssatserne, især ændringer i momssatsen.
5. Fakturaer vil blive leveret til entreprenøren sammen med leveringen (afhentningen) af de varer, de vedrører, eller sendes til entreprenøren sammen med ordrebekræftelsen, hvis det er nødvendigt for at foretage en forudbetaling. Entreprenøren accepterer at modtage fakturaer elektronisk til den af ​​entreprenøren oplyste e-mailadresse.
6. Betaling af de beløb, der er omfattet af fakturaen, sker ved overførsel, inden for den i Tilbuddet angivne frist, til den ADJATECH bankkonto, der er angivet på den leverede faktura, medmindre en anden (kortere eller længere) betalingsfrist er angivet på fakturaen. .
7. Ejendomsretten til de leverede varer overgår først til entreprenøren, når entreprenøren betaler alle skyldige beløb til ADJATECH.
8. I tilfælde af beslaglæggelse fra tredjemand (beslaglæggelse, pantsætning, tilbageholdelsesret

mv.) Entreprenøren er forpligtet til at gøre opmærksom på, at varerne er omfattet af ejendomsforbehold.

§ 7 (klagebehandling)
1. Almindelige bestemmelser
1) Alle klager over varerne vil blive fremsat på grundlag af bestemmelserne i de generelle vilkår og betingelser.
2) I forbindelse med de almindelige salgsbetingelser forstås ved en reklamation entreprenørens krav under garantien for fysiske defekter ved varer (varer) købt hos ADJATECH (især støbegods, gummiprodukter og gummibelagte metalskafter) og ruller). En klage forstået på denne måde omtales i det følgende som “Klagen” eller samlet “Klagen”.
3) Såfremt ADJATECH anerkender klagen som berettiget, træffer ADJATECH ensidigt en for modparten bindende beslutning om valget af den type krav, som modparten vil være berettiget til i denne henseende. Entreprenøren kan i reklamationen angive, hvilken form for reklamation der er nævnt i forrige sætning, men denne angivelse er ikke bindende for ADJATECH.
4) Kravene nævnt i punkt 3 ovenfor er reparation af varerne, prisreduktion (rabat) eller udskiftning af varerne med fejlfrie.
5) ADJATECH vil først forsøge, hvis reklamationen anses for berettiget, at reparere de indklagede varer.
6) ADJATECH er forpligtet til at undersøge reklamationens gyldighed, samt at informere Leverandøren om den trufne beslutning og gennemførelsesmåden.
7) I mangel af en skriftlig meddelelse fra entreprenøren på tidspunktet for afslutningen af ​​leveringen af ​​varerne i leveringsdokumentationen (eller i dokumentationen for modtagelsen af ​​varerne) vedrørende de leverede (modtagne) varer med hensyn til deres mængde og type, skal Parterne anse leveringen (accepten) for at være behørigt foretaget af ADJATECH i denne henseende.
8) ADJATECH’s ansvar under garantien for juridiske defekter af varer (Varer) er udelukket.
2. Grundlæggende betingelser for klageproceduren
1) Klagen bør kun indgives af entreprenøren via den klageformular, der er tilgængelig på ADJATECHs hjemmeside: www.adjatech.pl. Den udfyldte klageformular skal sendes via e-mail til: biuro@adjatech.pl.
2) En klage anses for at være fuldstændig, når ADJATECHs salgssupportafdeling modtager fra entreprenøren en korrekt og læseligt udfyldt klageformular og de nødvendige materialer, herunder: fotos.
3) Billeder vedrørende klagen skal vedhæftes i følgende format: fil_navn.jpg til den e-mail, hvori klageformularen er sendt.
4) Prøver vedrørende klagemeddelelse skal sendes til følgende adresse:
Adjatech Sp. Zoo. Sp. k.
gade Gnieźnieńska 26-28, Janikowo
62-006 Kobylnica
med den nødvendige bemærkning: Salgssupportafdeling.
Forsendelsen skal indeholde følgende oplysninger:
5) Alle omkostninger i forbindelse med undersøgelsen af ​​en uberettiget klage afholdes af kontrahenten.
6) ADJATECH forpligter sig til at svare på klagen inden for 40 dage fra datoen for indgivelse af en komplet klage fra kontrahenten.
3. Regler for levering af de reklamerede varer og deres reparation eller udskiftning med en fejlfri
1) Hvis ADJATECH anerkender reklamationen som berettiget, må forsendelsen af ​​de reklamerede varer fra kontrahenten til ADJATECH kun finde sted efter at have opnået samtykke til forsendelsen fra ADJATECHs salgssupportafdeling.
2) Entreprenøren er forpligtet til at sende de reklamerede varer inden for 7 dage efter opnåelse af samtykke til forsendelse fra ADJATECHs salgssupportafdeling.
3) Efter at have opnået samtykket nævnt i punkt 1 ovenfor, skal de indklagede varer sendes til følgende adresse:
Adjatech Sp. Zoo. Sp. k.
gade Gnieźnieńska 26-28 Janikowo
62-006 Kobylnica
med den nødvendige note: Reklamationsretur.
Forsendelsen skal indeholde følgende oplysninger: t de varer, der klages over.
4) Omkostninger og risici forbundet med at sende de reklamerede varer afholdes af entreprenøren. De reklamerede varer skal leveres til ADJATECH, forsvarligt sikret under transporten for at udelukke muligheden for en defekt på grund af årsager, der kan henføres til entreprenøren eller transportøren.
5) ADJATECHs salgssupportafdeling kontrollerer hver gang rigtigheden af ​​de indsendte reklamationsvarer med de data, der er indeholdt i klageformularen. Eventuelle omkostninger som følge af uoverensstemmelser mellem de reklamerede varer og data fra reklamationsformularen afholdes af den kontraherende part.
6) Efter at ADJATECH med succes har verificeret de indsendte varer, der henvises til i punkt 5 ovenfor, sender ADJATECH varerne fri for defekter (som følge af reparation eller udskiftning) til kontrahenten inden for en individuelt fastsat periode fra datoen for modtagelse af varerne klagede over.
4. Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller tvivl om håndteringen af ​​klager, bedes du kontakte ADJATECHs salgssupportafdeling, tlf. + 48 61 662 43 37, e-mail: biuro@adjatech.pl.

§ 8 (Betingelser for de almindelige salgsbetingelser)
De generelle vilkår og betingelser gælder for alle ordrer afgivet af kontrahenter til ADJATECH fra den 1. januar 2016.

§ 9 (Frelsesparagraf)
Hvis nogen af ​​bestemmelserne i de generelle vilkår og betingelser j

est, bliver eller anses for ugyldig eller ineffektiv, skal dette ikke påvirke gyldigheden eller effektiviteten af ​​de resterende bestemmelser i de generelle vilkår og betingelser. I et sådant tilfælde er parterne forpligtet til at erstatte de ineffektive eller ugyldige bestemmelser i de generelle vilkår og betingelser med sådanne bestemmelser i kontrakten mellem dem, som bedst opfylder de tilsigtede formål med de generelle vilkår og betingelser.

§ 10 (Afsluttende bestemmelser)
1. Polsk lov finder anvendelse på de generelle vilkår og betingelser samt på løsning af eventuelle tvister, der opstår i forbindelse med salgs- og/eller leveringskontrakter indgået med kontrahenterne. Først og fremmest, i forhold, der ikke er reguleret i de generelle vilkår og betingelser, gælder bestemmelserne i civilloven.
2. Eventuelle tvister, der opstår i forbindelse med salgs- og/eller leveringskontrakter, vil blive løst af en kompetent fælles domstol baseret i Poznań; hvis byretten er kompetent, vil det være District Court Poznań – Stare Miasto i Poznań.
3. Bestemmelserne i De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationale køb af varer af 11. april 1980 (Journal of Laws af 1997, nr. 45, punkt 286, som ændret) gælder ikke for salgs- og/eller leveringskontrakter.
4. Hver part vil straks underrette den anden part om enhver ændring i personer, der er bemyndiget til at indsamle varerne, indsende og underskrive erklæringer på vegne af parten og ændre adresseoplysningerne, med forbehold for, at i mangel af en sådan meddelelse, de erklæringer, der er afgivet pr. tidligere autoriserede personer og leveret til de aktuelle dataadresser vil blive anerkendt som henholdsvis korrekt indsendt og leveret.